Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
394705

ĐỀ CƯƠNG Tuyên truyền kỷ niệm năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam 14/10/1930-14/10/2018

Ngày 19/10/2018 14:59:04

nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam 14/10/1930-14/10/2018

Cách đây 88 năm Nông hội đỏ- Tiền thân của Hội nông dân Việt Nam tổ chức chính trị của giai cấp nông dân nước ta chính thức được thành lập, 88 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Hội nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tập hợp động viên giai cấp nông dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạnh Việt Nam…

Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 dân tộc Việc Nam sống lầm than dưới ách áp bức đô hộ của bọn thực dân phong kiến.Nhiều sỹ phu Với tinh thần yêu nước, thương dân như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh , Nguyễn Thái Học , Hoàng Hoa Thám đã tìm đường cứu nước thoát khỏi lầm than nô lệ, nhưng do sai lầm về đường lối nên sự nghiệp không thành. Từ chủ nghĩa yêu nước Nguyễn Ai Quốc đã đến với Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tìm ra con đường cách mạng Việt Nam. Ngày 3/2/1930 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và nhận trọng trách chèo lái con thuyền cách mạnh mà dân tộc giao phó. Là một nước thuộc địa nữa phong kiến có % dân số sống ở nông thôn, Đảng ta đã nhận thức rõ vai trò của giai cấp nông dân và khẳng định đó là một lực lượng cơ bản của cách mạng nước ta. Vì vậy ngay sau khi ra đời Đảng ta đã khẩn trưởng chuẩn bị cả về tư tưởng va tổ chức để nhanh chóng hình thành các đoàn thể quần chúng. Ngày 14/10/1930 Nông hội Đỏ ra đời nhằm tậ hợp rộng rãi giai cấp nông dân, đoàn kết đấu tranh cho tự do, Độc lập dân tộc

Trong luận cương chính trị 1930 của Đảng, Đảng ta đã khẳng định rõ mục tiêu của cách mạng Việt Nam là Độc lập dân tộc và CNXH. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam ngay đầu những năm 30 của thể kỷ XX giai cấp nông dân việt Nam và quần chúng cách mạng đã vùng lên đấu tranh anh dũng ở khắp Bắc – Trung – Nam mà đặc biệt là cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931, một bước tập dượt tiến tới tổng khời nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945 thắng lợi, lập nên nhà nước Việt Nam dân chủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc- kỷ nguyên Độc lập - Tự do - Hạnh phúc dân tộc và CNXH, thời đại mới – Thời đại Hồ Chí Minh

Đất nước vừa độc lập , dân tộc lại bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân pháp xâm lược với âm mưu cướp nước ta một lần nữa. Thực hiện lời kêu gọi “ Kháng chiến, Kiến Quốc” của Hồ Chủ tịch, hàng vạn thanh niên nông thôn cả hai miền Nam, Bác đã lên đường tòng quân giết giặc, hàng chục vạn thanh niên nông thôn cả hai miền Nam bắc đã lên đường tòng quân giết giạc,hàng chục vạn nông dân đã đóng góp sức người, sức của phục vụ tiền tuyến góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên phủ “ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc gần một thể kỷ ách áp bức, xâm lược của chủ nghĩa Thực dân Pháp.

Thắng Pháp xong dân tộc ta vẫn chưa trọn vẹn được hưởng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, tự do bỏ chính sách Thực dân mới của Đế quốc Mỹ xâm lược . Hưởng ứng lời kêu gọi chóng Mỹ cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, không có gì quý hơn Độc lập - Tự do “ Ở miền Bắc hàng riệu thanh niên nông thôn lại nhập ngũ “ xẻ dọc trường sơn đi cứu nước”, hàng chục triệu nông dân với khẩu hiệu “ Vững tay cày, chắc tay súng” “ Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “ Tất cả vì miền Nam ruột thịt” xây dựng vững chắc hậu phương đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ làm nên một chiến thắng Điện biên Phủ trên không, đáp tan huyền thoại “ Không lực hoa kỳ” . Ở miền Nam hàng vạn thanh niên gia nhập lực lượng vũ trang giải póng, hàng triệu nông dân tham gia quần chúng cách mạng, đoàn kết xung quanh mặt trận dân tộc giải phóng Miền nam từng bước đánh bại các chiến lược “ Chiến tranh Đặc biệt” “ chiến tranh cục bộ” , “ Việt Nam hóa chiến tranh”, của Mỹ, Ngụy. cùng cả nước tiết tới chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước đưa cả nước đi lên CNXH.

Đất nước hoàn toàn đọc lập tự do, dưới sự lãnh đạo của Đảng đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, giai cấp nông dân Việt Nam lại làm nên kỳ tích trong sự nghiệp đổi mới . Từng bước xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, tìm ra cơ chế khoán sản phẩm, khẳng định kinh tế hộ trong nông nghiệp, nông thôn tạo nên một bước nhảy vọt trong trồng trọt, chăn nuôi và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Từ một quốc gia thiếu đói trầm trọng về lương thực trở thành một đất nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ 2 thế giới.

Thành tựu quan trọng trên mặt trận nông nghiệp có ý nghĩa lớn lao trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN, vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính của thế giới và khu vực, nâng cao được uy tín của đất nước ta trên mặt trận ngoại giao, bảo đảm cho sự thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

87 năm qua Hội nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Từ Nông hội đỏ 1930-1931, Hội tương tế ái hữu 1931-1935 , Hội nông dân phản đế 1936, Hội nông dân cứu quốc 1941 . Do hoàn cảnh đặc biệt của nước ta năm 1961-1979 ở Miền Nam có tổ chức “ Hội nông dân giải phóng Miền Nam Việt Nam” ở Miền Bắc từ tháng 9/1974 có tổ chức “ Hội nông dân tập thể” . Từ tháng 9/1979 Hội nông dân cả nước mang tên “ Hội liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam”. Từ tháng 3/1988 tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam mang tên “ Hội nông dân Việt Nam” . Ở bất kỷ giai đoạn nào với các tên gọi khác nhau tổ chức cính trị của giai cấp nông dân tham gia tích cực vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Từ khi thành lập đến nay Hội nông dân Việt Nam đã có 6 lần Đại hội:

- Đại hội lần thứ I Tháng 3/1988 tại thủ đô Hà Nội: là bước ngoặt có ỹ nghĩa lịch sử trong sự phát triển của phong trào nông dân. Tổ chức chính trị - xã hội rộng rãi của giai cấp nông dân được chính thức mang tên Hội nông dân Việt Nam, có hệ thống tổ chức từ TW tới cơ sở. Khẳng định những quan điểm cơ bản của Đảng về vị trí, vai trò của giai cấp nông dân. Hội nông dân trong sự nghiệp cách mạng. Đề ra mục tiêu, nội dung hoạt động và nguyên tắc Điều lệ hội.

- Đại hội lần thứ II tháng 11/1993 tại Hà Nội: Đã cụ thể hóa đường lối cách mạng của Đảng thành những chương trình nhiệm vụ cụ thể của hội trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa, xã hội. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cao hơn trong thời kỳ đổi mới.

- Đại hội lần thứ III tháng 11/1998 tại Hà Nội: Đã thực sự tạo nên bước chuyển mới về chất của phong trào nông dân. Hội nông dân thông qua việc tổng kết 5 năm 1993-1998 rút ra những bài học có ý nghĩa chiến lược về công tác xây dựng năm 1993-1998 rút ra những bài học có ý nghĩa chiến lược về công tác xây dựng Hội, tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn. Đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 1999-2023 xây dựng Hội nông dân Việt Nam là vai trò nồng cốt trong tổ chức, vận động nông dân phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát huy dân chủ cơ sở, đầy mạnh CNH – HĐHnông nghiệp nông thôn.

- Đại hội lầ thứ IV tháng 11/2003 tại thủ đô Hà Nội : Đã tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân 5 năm 1998-2023 quyết định phương hướng, nhiệm vụ xứng đáng là lực lượng nồng cốt trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp CNH – HĐH , vì mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh.

- Đại hội lần thứ V tháng 12/2008 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội với chủ đề” Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển”

- Đại hội lần Thứ 6 Trung ương Hội nông dân Việt Nam tại trung tâm hội nghị quốc gia Hà nội với chủ đề “ Đoàn kết, Đối mới- Chủ động – Hội nhập – PHát triển bền vững”

- Trong suốt năm qua hội nông dân Việt Nam đã không ngừng được cũng cố và phát triển, Hiện nay giai cấp nông dân nước ta chiếm khoảng 70% dân số cả nước. Đây là giai cấp có tiềm năng to lớn của đất nước. Đặc biệt là tiềm năng về lao động, con người, nông dân không chỉ là lược lượng lao động hùng hậu, có vai trò quyết định mà còn là lực lượng cách mạng to lớn, góp phần quan trọng vào sự thành bại trong bước tiến chung của cả dân tộc.

- Thự chiện công cuộc đổi mới, giai cấp nông dân Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, năng động sáng tạo trong lao động, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Phong trào nông dân tham gia đảm bảo Quốc Phòng – An ninh, xây dựng gia đình văn hóa, cùng giai cấp công nhân, từng lớp trí thức tạo nên bước tiến thần kỳ của sản xuất nông nghiệp và trở thành một trong những nước hàng đầu xuất khẩu về nông phẩm như : gạo, cao su, cà phê, thủy hải sản.

- Bước thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn, Hội nông dân Việt Nam luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt cho phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới , nâng cao vai trò đại diện của giai cấp nông dân tham gia dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh.

88 năm qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của BCH Đảng ủy và Hội nông dân Huyện Nga Sơn. Hội nông dân Nga Thắng đã từng bước xây dựng và trưởng thành.

Bằng nhiều các hoạt động phong phú thiết thực, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước , các chủ trương, Nghị quyết của các cấp Hội đến mọi cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện, chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức Hội ngày thêm vững mạnh. Tổ chức tốt phong trào thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phong trào nông dân với văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh mà Nghị quyết Đại Hội Đảng các cấp đã đề ra.

Tích cực tuyên truyền phổ biến những kiến thức KHKT cho cán bộ, hội viên nông dân, phối hợp tổ chức mở các lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, tổ chức cho hội viên gia trại, trang trại đi thăm quan các mô hình kinh tế trong và ngoài xã học tập kinh nghiệm chuyển đổi mô hình và cơ cấu cây trồng vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao.

Tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, hàng năm có biểu dương khen thưởng kịp thời những gia đình, những mô hình để nông dân tiếp thu học tập kinh nghiệm và ứng dụng vào sản xuất. Vì vậy tỷ lệ hộ khá, giàu ngày được tăng lên, hộ nghèo giảm dần, có nhiều hộ đã trở thành giàu có.

Các cấp hội đã phối hợp cùng với các ban ngành tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện các phong trào : Xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng làng văn hóa, xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở mang lại kết quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và ổn định tình hình chính trị ở nông thôn. Đặc biệt từ năm 2000 đến nay hoạt động của Hội nông dân xã Nga Thắng đã tích cực tham gia nhiều chương trình của hội cấp trên tổ chức mang tính xã hội sâu sắc và hiệu quả thiết thực như: Chương trình chuyển giao tiến bộ KHKT, chương trình xóa đói giảm nghèo cho hộ nông dân nghèo, phong trào SXKD giỏi, Hội thi kiến thức nhà nông, mở các lớp dạy nghề về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi thú ý cho cán bộ, hội viên, giới thiệu đi xuất khẩu lao động tạo việc làm tăng thu nhập cho các hộ

Trong phong trào hoạt động “ Vì sự nghiệp giai cấp nông dân Việt Nam” Từ năm 1991 đến nay toàn xã có đ/c được tặng huy chương “ Vì sự nghiệp giai cấp nông dân Việt Nam”

Phát huy truyền thống của Hội nông dân Nga Thắng 88 năm qua , Năm 2018 hội viên nông dân trong xã đã tổ chức nhiều những hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, tuyên truyền nghị quyết đại hội Hội nông dân Huyện, hội nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023 , triển khai Chỉ thị 06 của Bộ chính trị về tổ chức cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm

Tuyên truyền vận động Hội viên nông dân thực hiện tốt mọi chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị nghị quyết của cấp trên. Tập trung cũng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của BCH hội từ Xã đến cơ sở , tập hợp thu hút nông dân vào tổ chức hội.

Đẩy mạnh các phong trào thu hút hội viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội: Duy trì và phát triển phong trào thi đua nông dân SXKDG, giúp nhau xóa đói giảm nghèo.Tích cực vận động các hội nông dân hưởng ứng dồn đổi ruộng đất và hướng dẫn Hội viên ,nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các ngành nghề dịch vụ, trồng cây mới dưa, ớt, khoai tây , nuôi con mới ốc, chạch cua hiệu quả, chất lượng phù hợp thỗ nhưỡng nâng cao giá trị kinh tế trên diện tích canh tác,

Hợp đồng ủy thác , tín chấp với ngân hàng CSXH, NHNN huyện vay với tổng số dư nợ 9,913 tỷ đồng cho 236 hộ vay đầu tư sản xuất. Xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân 46 triệu đồng cho 28 lượt hộ vay

Để phát huy truyền thống của hội . Trong thời gian tới các chi hội nông dân trong xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống của Hội 88 năm qua , giáo dục dưới mọi hình thức làm cho cán bộ Hội viên hiểu rõ và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân. Động viên mọi cán bộ , hội viên nông dân thực hiện tốt mọi chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật, tích cực lao động sản xuất, vững ổn định về quốc phòng an ninh và xây dựng nông thôn mới ngày thêm giàu đẹp

- Tiếp tục cũng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt, tập hợp thu hút đông dảo nông dân vào tổ chức hội, xây dững quỹ hỗ trợ nông dân ,không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của BCH Hội từ huyện đến cơ sở

- Vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các phong trào tham gia phát triển kinh tế - xã hội như Phong trào nông dân thi đua SXKDG, , tích cực Tích tụ ruộng đất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển ngành nghề dịch vụ, áp dụng các tiến bộ KHKT, đưa cây mới, con mới có năng xuất, chất lượng, hiệu quả vào sản xuất,

Trước hết là tuyên truyền hội viên nông dân tập trung sản xuất vụ đông, đưa cây khoai tây vào sản xuất theo KH của UBND xã năm 2018 . Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí để xã nhà về đích NTM theo đúng lộ trình,hoàn thành các nghĩa vụ đối với tập thể và nhà nước , tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn cã hội, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC.

Với truyền thống cần cù lao động, tài năng sáng tạo dám nghĩ , dám làm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp nông dân và Hội nông dân tiếp tục sự nghiệp của tổ chức Hội , phấn đầu theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.Thực hiện thành công tác mục tiêu NQ đại hội các cấp đã đề ra.

ĐỀ CƯƠNG Tuyên truyền kỷ niệm năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam 14/10/1930-14/10/2018

Đăng lúc: 19/10/2018 14:59:04 (GMT+7)

nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam 14/10/1930-14/10/2018

Cách đây 88 năm Nông hội đỏ- Tiền thân của Hội nông dân Việt Nam tổ chức chính trị của giai cấp nông dân nước ta chính thức được thành lập, 88 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Hội nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tập hợp động viên giai cấp nông dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạnh Việt Nam…

Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 dân tộc Việc Nam sống lầm than dưới ách áp bức đô hộ của bọn thực dân phong kiến.Nhiều sỹ phu Với tinh thần yêu nước, thương dân như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh , Nguyễn Thái Học , Hoàng Hoa Thám đã tìm đường cứu nước thoát khỏi lầm than nô lệ, nhưng do sai lầm về đường lối nên sự nghiệp không thành. Từ chủ nghĩa yêu nước Nguyễn Ai Quốc đã đến với Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tìm ra con đường cách mạng Việt Nam. Ngày 3/2/1930 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và nhận trọng trách chèo lái con thuyền cách mạnh mà dân tộc giao phó. Là một nước thuộc địa nữa phong kiến có % dân số sống ở nông thôn, Đảng ta đã nhận thức rõ vai trò của giai cấp nông dân và khẳng định đó là một lực lượng cơ bản của cách mạng nước ta. Vì vậy ngay sau khi ra đời Đảng ta đã khẩn trưởng chuẩn bị cả về tư tưởng va tổ chức để nhanh chóng hình thành các đoàn thể quần chúng. Ngày 14/10/1930 Nông hội Đỏ ra đời nhằm tậ hợp rộng rãi giai cấp nông dân, đoàn kết đấu tranh cho tự do, Độc lập dân tộc

Trong luận cương chính trị 1930 của Đảng, Đảng ta đã khẳng định rõ mục tiêu của cách mạng Việt Nam là Độc lập dân tộc và CNXH. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam ngay đầu những năm 30 của thể kỷ XX giai cấp nông dân việt Nam và quần chúng cách mạng đã vùng lên đấu tranh anh dũng ở khắp Bắc – Trung – Nam mà đặc biệt là cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931, một bước tập dượt tiến tới tổng khời nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945 thắng lợi, lập nên nhà nước Việt Nam dân chủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc- kỷ nguyên Độc lập - Tự do - Hạnh phúc dân tộc và CNXH, thời đại mới – Thời đại Hồ Chí Minh

Đất nước vừa độc lập , dân tộc lại bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân pháp xâm lược với âm mưu cướp nước ta một lần nữa. Thực hiện lời kêu gọi “ Kháng chiến, Kiến Quốc” của Hồ Chủ tịch, hàng vạn thanh niên nông thôn cả hai miền Nam, Bác đã lên đường tòng quân giết giặc, hàng chục vạn thanh niên nông thôn cả hai miền Nam bắc đã lên đường tòng quân giết giạc,hàng chục vạn nông dân đã đóng góp sức người, sức của phục vụ tiền tuyến góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên phủ “ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc gần một thể kỷ ách áp bức, xâm lược của chủ nghĩa Thực dân Pháp.

Thắng Pháp xong dân tộc ta vẫn chưa trọn vẹn được hưởng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, tự do bỏ chính sách Thực dân mới của Đế quốc Mỹ xâm lược . Hưởng ứng lời kêu gọi chóng Mỹ cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, không có gì quý hơn Độc lập - Tự do “ Ở miền Bắc hàng riệu thanh niên nông thôn lại nhập ngũ “ xẻ dọc trường sơn đi cứu nước”, hàng chục triệu nông dân với khẩu hiệu “ Vững tay cày, chắc tay súng” “ Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “ Tất cả vì miền Nam ruột thịt” xây dựng vững chắc hậu phương đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ làm nên một chiến thắng Điện biên Phủ trên không, đáp tan huyền thoại “ Không lực hoa kỳ” . Ở miền Nam hàng vạn thanh niên gia nhập lực lượng vũ trang giải póng, hàng triệu nông dân tham gia quần chúng cách mạng, đoàn kết xung quanh mặt trận dân tộc giải phóng Miền nam từng bước đánh bại các chiến lược “ Chiến tranh Đặc biệt” “ chiến tranh cục bộ” , “ Việt Nam hóa chiến tranh”, của Mỹ, Ngụy. cùng cả nước tiết tới chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước đưa cả nước đi lên CNXH.

Đất nước hoàn toàn đọc lập tự do, dưới sự lãnh đạo của Đảng đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, giai cấp nông dân Việt Nam lại làm nên kỳ tích trong sự nghiệp đổi mới . Từng bước xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, tìm ra cơ chế khoán sản phẩm, khẳng định kinh tế hộ trong nông nghiệp, nông thôn tạo nên một bước nhảy vọt trong trồng trọt, chăn nuôi và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Từ một quốc gia thiếu đói trầm trọng về lương thực trở thành một đất nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ 2 thế giới.

Thành tựu quan trọng trên mặt trận nông nghiệp có ý nghĩa lớn lao trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN, vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính của thế giới và khu vực, nâng cao được uy tín của đất nước ta trên mặt trận ngoại giao, bảo đảm cho sự thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

87 năm qua Hội nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Từ Nông hội đỏ 1930-1931, Hội tương tế ái hữu 1931-1935 , Hội nông dân phản đế 1936, Hội nông dân cứu quốc 1941 . Do hoàn cảnh đặc biệt của nước ta năm 1961-1979 ở Miền Nam có tổ chức “ Hội nông dân giải phóng Miền Nam Việt Nam” ở Miền Bắc từ tháng 9/1974 có tổ chức “ Hội nông dân tập thể” . Từ tháng 9/1979 Hội nông dân cả nước mang tên “ Hội liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam”. Từ tháng 3/1988 tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam mang tên “ Hội nông dân Việt Nam” . Ở bất kỷ giai đoạn nào với các tên gọi khác nhau tổ chức cính trị của giai cấp nông dân tham gia tích cực vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Từ khi thành lập đến nay Hội nông dân Việt Nam đã có 6 lần Đại hội:

- Đại hội lần thứ I Tháng 3/1988 tại thủ đô Hà Nội: là bước ngoặt có ỹ nghĩa lịch sử trong sự phát triển của phong trào nông dân. Tổ chức chính trị - xã hội rộng rãi của giai cấp nông dân được chính thức mang tên Hội nông dân Việt Nam, có hệ thống tổ chức từ TW tới cơ sở. Khẳng định những quan điểm cơ bản của Đảng về vị trí, vai trò của giai cấp nông dân. Hội nông dân trong sự nghiệp cách mạng. Đề ra mục tiêu, nội dung hoạt động và nguyên tắc Điều lệ hội.

- Đại hội lần thứ II tháng 11/1993 tại Hà Nội: Đã cụ thể hóa đường lối cách mạng của Đảng thành những chương trình nhiệm vụ cụ thể của hội trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa, xã hội. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cao hơn trong thời kỳ đổi mới.

- Đại hội lần thứ III tháng 11/1998 tại Hà Nội: Đã thực sự tạo nên bước chuyển mới về chất của phong trào nông dân. Hội nông dân thông qua việc tổng kết 5 năm 1993-1998 rút ra những bài học có ý nghĩa chiến lược về công tác xây dựng năm 1993-1998 rút ra những bài học có ý nghĩa chiến lược về công tác xây dựng Hội, tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn. Đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 1999-2023 xây dựng Hội nông dân Việt Nam là vai trò nồng cốt trong tổ chức, vận động nông dân phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát huy dân chủ cơ sở, đầy mạnh CNH – HĐHnông nghiệp nông thôn.

- Đại hội lầ thứ IV tháng 11/2003 tại thủ đô Hà Nội : Đã tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân 5 năm 1998-2023 quyết định phương hướng, nhiệm vụ xứng đáng là lực lượng nồng cốt trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp CNH – HĐH , vì mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh.

- Đại hội lần thứ V tháng 12/2008 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội với chủ đề” Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển”

- Đại hội lần Thứ 6 Trung ương Hội nông dân Việt Nam tại trung tâm hội nghị quốc gia Hà nội với chủ đề “ Đoàn kết, Đối mới- Chủ động – Hội nhập – PHát triển bền vững”

- Trong suốt năm qua hội nông dân Việt Nam đã không ngừng được cũng cố và phát triển, Hiện nay giai cấp nông dân nước ta chiếm khoảng 70% dân số cả nước. Đây là giai cấp có tiềm năng to lớn của đất nước. Đặc biệt là tiềm năng về lao động, con người, nông dân không chỉ là lược lượng lao động hùng hậu, có vai trò quyết định mà còn là lực lượng cách mạng to lớn, góp phần quan trọng vào sự thành bại trong bước tiến chung của cả dân tộc.

- Thự chiện công cuộc đổi mới, giai cấp nông dân Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, năng động sáng tạo trong lao động, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Phong trào nông dân tham gia đảm bảo Quốc Phòng – An ninh, xây dựng gia đình văn hóa, cùng giai cấp công nhân, từng lớp trí thức tạo nên bước tiến thần kỳ của sản xuất nông nghiệp và trở thành một trong những nước hàng đầu xuất khẩu về nông phẩm như : gạo, cao su, cà phê, thủy hải sản.

- Bước thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn, Hội nông dân Việt Nam luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt cho phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới , nâng cao vai trò đại diện của giai cấp nông dân tham gia dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh.

88 năm qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của BCH Đảng ủy và Hội nông dân Huyện Nga Sơn. Hội nông dân Nga Thắng đã từng bước xây dựng và trưởng thành.

Bằng nhiều các hoạt động phong phú thiết thực, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước , các chủ trương, Nghị quyết của các cấp Hội đến mọi cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện, chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức Hội ngày thêm vững mạnh. Tổ chức tốt phong trào thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phong trào nông dân với văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh mà Nghị quyết Đại Hội Đảng các cấp đã đề ra.

Tích cực tuyên truyền phổ biến những kiến thức KHKT cho cán bộ, hội viên nông dân, phối hợp tổ chức mở các lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, tổ chức cho hội viên gia trại, trang trại đi thăm quan các mô hình kinh tế trong và ngoài xã học tập kinh nghiệm chuyển đổi mô hình và cơ cấu cây trồng vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao.

Tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, hàng năm có biểu dương khen thưởng kịp thời những gia đình, những mô hình để nông dân tiếp thu học tập kinh nghiệm và ứng dụng vào sản xuất. Vì vậy tỷ lệ hộ khá, giàu ngày được tăng lên, hộ nghèo giảm dần, có nhiều hộ đã trở thành giàu có.

Các cấp hội đã phối hợp cùng với các ban ngành tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện các phong trào : Xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng làng văn hóa, xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở mang lại kết quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và ổn định tình hình chính trị ở nông thôn. Đặc biệt từ năm 2000 đến nay hoạt động của Hội nông dân xã Nga Thắng đã tích cực tham gia nhiều chương trình của hội cấp trên tổ chức mang tính xã hội sâu sắc và hiệu quả thiết thực như: Chương trình chuyển giao tiến bộ KHKT, chương trình xóa đói giảm nghèo cho hộ nông dân nghèo, phong trào SXKD giỏi, Hội thi kiến thức nhà nông, mở các lớp dạy nghề về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi thú ý cho cán bộ, hội viên, giới thiệu đi xuất khẩu lao động tạo việc làm tăng thu nhập cho các hộ

Trong phong trào hoạt động “ Vì sự nghiệp giai cấp nông dân Việt Nam” Từ năm 1991 đến nay toàn xã có đ/c được tặng huy chương “ Vì sự nghiệp giai cấp nông dân Việt Nam”

Phát huy truyền thống của Hội nông dân Nga Thắng 88 năm qua , Năm 2018 hội viên nông dân trong xã đã tổ chức nhiều những hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, tuyên truyền nghị quyết đại hội Hội nông dân Huyện, hội nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023 , triển khai Chỉ thị 06 của Bộ chính trị về tổ chức cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm

Tuyên truyền vận động Hội viên nông dân thực hiện tốt mọi chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị nghị quyết của cấp trên. Tập trung cũng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của BCH hội từ Xã đến cơ sở , tập hợp thu hút nông dân vào tổ chức hội.

Đẩy mạnh các phong trào thu hút hội viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội: Duy trì và phát triển phong trào thi đua nông dân SXKDG, giúp nhau xóa đói giảm nghèo.Tích cực vận động các hội nông dân hưởng ứng dồn đổi ruộng đất và hướng dẫn Hội viên ,nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các ngành nghề dịch vụ, trồng cây mới dưa, ớt, khoai tây , nuôi con mới ốc, chạch cua hiệu quả, chất lượng phù hợp thỗ nhưỡng nâng cao giá trị kinh tế trên diện tích canh tác,

Hợp đồng ủy thác , tín chấp với ngân hàng CSXH, NHNN huyện vay với tổng số dư nợ 9,913 tỷ đồng cho 236 hộ vay đầu tư sản xuất. Xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân 46 triệu đồng cho 28 lượt hộ vay

Để phát huy truyền thống của hội . Trong thời gian tới các chi hội nông dân trong xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống của Hội 88 năm qua , giáo dục dưới mọi hình thức làm cho cán bộ Hội viên hiểu rõ và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân. Động viên mọi cán bộ , hội viên nông dân thực hiện tốt mọi chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật, tích cực lao động sản xuất, vững ổn định về quốc phòng an ninh và xây dựng nông thôn mới ngày thêm giàu đẹp

- Tiếp tục cũng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt, tập hợp thu hút đông dảo nông dân vào tổ chức hội, xây dững quỹ hỗ trợ nông dân ,không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của BCH Hội từ huyện đến cơ sở

- Vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các phong trào tham gia phát triển kinh tế - xã hội như Phong trào nông dân thi đua SXKDG, , tích cực Tích tụ ruộng đất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển ngành nghề dịch vụ, áp dụng các tiến bộ KHKT, đưa cây mới, con mới có năng xuất, chất lượng, hiệu quả vào sản xuất,

Trước hết là tuyên truyền hội viên nông dân tập trung sản xuất vụ đông, đưa cây khoai tây vào sản xuất theo KH của UBND xã năm 2018 . Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí để xã nhà về đích NTM theo đúng lộ trình,hoàn thành các nghĩa vụ đối với tập thể và nhà nước , tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn cã hội, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC.

Với truyền thống cần cù lao động, tài năng sáng tạo dám nghĩ , dám làm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp nông dân và Hội nông dân tiếp tục sự nghiệp của tổ chức Hội , phấn đầu theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.Thực hiện thành công tác mục tiêu NQ đại hội các cấp đã đề ra.